Integritetspolicy – GDPR

Integritetspolicy – GDPR

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Wärnelius Buss AB, org. nr 556842-0599, Ring Lillgård 1 Örtomta, 585 62 Linghem, e-mail: info@wbuss.se Wärnelius Buss AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Wärnelius Buss AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden, bokningar och övrig kontakt med Wärnelius Buss AB såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för bokning av evenemang.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

Wärnelius Buss AB är personuppgiftsansvarig för Wärnelius Buss AB behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor, tjänster och evenemang eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Wärnelius Buss AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Wärnelius Buss ABs webbplats, använder dig av Wärnelius Buss ABs support, besöker Wärnelius Buss ABs webbplats eller ett event som Wärnelius Buss AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Wärnelius Buss AB. Informationen som samlas in om dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Wärnelius Buss AB och för att Wärnelius Buss AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Wärnelius Buss AB samlar in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av bokningar. Wärnelius Buss AB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är registrerad inom ramen för dig som kund, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Wärnelius Buss ABs webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Wärnelius Buss AB behandlar även uppgifter som Wärnelius Buss AB från tid till annan ges tillgång till genom ditt agerande på Wärnelius Buss AB plattformar.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Wärnelius Buss AB.

De personuppgifter Wärnelius Buss AB samlar in och behandlar om dig som är kund är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Kontoinformation

IP-adress och information om din användning av Wärnelius Buss ABs webbplats

Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till.

Uppgifter om dina inköp

Information om ditt kontoinnehav

Uppgifter om dina inköp

Information om ditt kontoinnehav

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Wärnelius Buss AB

Wärnelius Buss AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Wärnelius Buss AB dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;

Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Wärnelius Buss ABs och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;

Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;

Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;

Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Wärnelius Buss AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kund, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kund, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Wärnelius Buss AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Wärnelius Buss AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Wärnelius Buss AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Wärnelius Buss AB till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Wärnelius Buss AB och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Wärnelius Buss AB, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

 

 1. Profilering

8.1 Wärnelius Buss AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kund. Om du är Kund analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Wärnelius Buss AB kundtjänst eller genom att kontakta info@wbuss.se När Wärnelius Buss AB har mottagit din anmälan kommer Wärnelius Buss AB att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Wärnelius Buss AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Wärnelius Buss ABs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Wärnelius Buss AB sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Wärnelius Buss AB.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Wärnelius Buss AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Wärnelius Buss AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Wärnelius Buss AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Wärnelius Buss ABs och Wärnelius Buss ABs samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Wärnelius Buss ABs avtal med dig som kund. Om du har valt att teckna en försäkring med oss kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Wärnelius Buss AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Wärnelius Buss AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Wärnelius Buss AB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Wärnelius Buss AB leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Wärnelius Buss AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 1. Ändring av integritetspolicy

11.1 Wärnelius Buss B har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Wärnelius Buss AB kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Wärnelius Buss AB innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Wärnelius Buss AB.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Wärnelius Buss AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

13.1 Wärnelius Buss AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Wärnelius Buss AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära:

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Wärnelius Buss AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@wbuss.se När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 1. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Wärnelius Buss AB

Ring Lillgård 1, Örtomta

585 62 Linghem

Info@wbuss.se